• Balanced Turning

  ביצוע של חריטת הגלם כאשר שני כלים עובדים בו זמנית. תכונה זו מאפשרת קיצור ניכר בזמני העיבוד. שתי צורות עבודה לעיבוד: סימולטנית - כאשר שני הכלים עובדים בו זמנית, או  trailing mode- בו הכלי העליון מקדים בעבודתו את הכלי התחתון. לכל צורת עבודה יש מספר אסטרטגיות עבודה מתקדמות.

 • סקיצת מעטפת ממודל הסוליד

  המשתמש מקבל אוטומטית סקיצת חתך לגופי סוליד מורכבים. מאפשר למשתמש לבחור את גיאומטריות העיבוד בצורה מהירה, ללא צורך בכלי ה-CAD.

 • הגדרת אמצעי דפינה

  הגדרה של אמצעי הדפינה בעזרת נגישות לספריות סטנדרטיות - כמו כן ניתן להוסיף אמצעי דפינה מיוחדים. בעזרת סימולציה, אפשר לבדוק התנגשות בין כלי החריטה לבין אמצעי הדפינה.

 • ניתוק סופי של החלק

  מאפשר ניתוק סופי של החלק מחומר הגלם, או גידוע החלק לעומק מסוים. החיתוך מתאפשר ע“י שימוש בשגרות הבקרה. במהלך החיתוך, אפשר לבצע פאזות או העגלה של הפינות, בקצוות החלק.

 • חריטת אורך

  חריטת אורך חיצונית או פנימית, במגוון אופציות: חריטה מדורגת, חריטה בהעתקה, וכן שימוש בכל שגרות המכונה הרלוונטיות.

 • חריטת מצח

  כל האפשרויות בחריטת מצח: עיבוד גס, עיבוד גמר, ושימוש בשגרות מכונה.

 • גידוע זוויתי

  מאפשר עיבוד גידוע חיצוני או פנימי בגיאומטריות משופעות, בכל זווית נתונה.

 • גידוע

  ביצוע של גידוע חיצוני, פנימי, או גידוע בכיוון המצח. תמיכה בכל שגרות הבקרות, ואפשרות לשבירת פינות חיצוניות פנימיות, תוך כדי העיבוד.

 • חריטה ידנית

  הגדרה של מסלול הכלי ללא תלות במודל, אלא בחירת מסלול הכלי ע“י נקודות או עקומות.

 • חריטה ב- 4 צירים סימולטני

  מאפשר לחרוט עקומה ע“י שימוש בציר 
  רביעי -  שימושי לחריטה באזורי undercuts.  
  שימוש בשני סוגי כלים לחריטה: כלי עיבוד חריטה חיצוני, כלי גידוע חיצוני.

 • עיבוד הברגה

  אפשרות של הברגה חיצונית, פנימית, הברגת אורך או הברגה קונית. תמיכה במגוון שגרות ואסטרטגיות המותאמות לבקרות השונות.

 • קידוח

  ביצוע שגרות הקידוח בחריטה על ציר הסיבוב המרכזי של החלק, ללא צורך בהגדרת גיאומטריה – הגדרת הקידוח לפי נקודת התחלה וסיום מספיקות כדי לבצע את הקידוח.

סינכרון רב צריחי

 • לחץ להגדלה

  סולידקם מאפשר סינכרון רב צריחי - 
  בעזרת טבלת העיבודים וזמני העיבוד, קל ופשוט לבצע סינכרון בין הצריחים. 
  בסיום הפעולה, המשתמש יכול לבחון את התוצאה בסימולציית המכונה. זוהי אופציה הכרחית בעבודה עם מכונות מרובות צריחים.

© 2019  SolidCAM Ltd.