HSM Finishing Strategies

LINEAR MACHINING

אסטרטגיה זו היא אחת השימושיות ביותר לעיבוד טרום גמר וגמר של משטחים. מהלכי הכלי קוויים, מקבילים זה לזה ב מישור XY ועוקבים אחר המשטח בכיוון Z. ניתן לבחור בזווית מהלכי הכלי ובהיסט בין מהלך אחד לשני בכיוון האופקי. ניתן להפעיל מהלכים מוצלבים בזווית 90 מעלות למהלכים הקוויים לגמר מיטבי של כל החלק.

CONSTANT-Z MACHINING

עיבוד זה מייצר חתכים אופקיים של המודל בגבהים מוגדרים, ומחשב מסלול חיתוך לפי צורת החתך בכל גובה. אסטרטגיה זו היא יעילה ביותר לעיבוד טרום גמר ועיבוד גמר של דפנות תלולות. מומלץ לעבוד ב - Constant Z Machining בהגבלה של זוויות העבודה מ - 30 עד 90 מעלות. לניקוי יתר האזורים בחלק אפשר להשתמש באסטרטגיות עיבוד אחרות.

HORIZONTAL MACHINING

אסטרטגית זו מזהה באופן אוטומטי את כל המשטחים האופקיים שבחלק ומעבדת אותם במהלכי היסט, תוך שימוש בתכונות החלקה בדומה לעיבוד גס. הקישורים במהלכי עיבוד זה דומים לעיבוד גס עם חדירה לחומר בצורה לוליינית או בזווית ועם קישורים מוחלקים. במידה והמשתמש רוצה לעבד את המשטחים האופקיים ע״י יותר ממהלך אחד, קיימת אפשרות להוסיף מספר של מעברי היסט בציר Z.

SPIRAL MACHINING

אסטרטגיה זו מייצרת מהלכי כלי לולייניים מנקודת מוקד נתונה, תוך שמירה של מגע מתמיד בין הכלי לחומר, כאשר העיבוד נעשה בתוך תחום מוגדר. הפסיעה הצידית מגדירה את המרווח בין כל פסיעה לוליינית לבאה אחריה. נקודת המוקד נבחרת באופן אוטומטי וניתנת גם לשינוי על ידי המשתמש.

MORPHED MACHINING

אסטרטגיה זו מייצרת מהלכי כלי תוך התחשבות בצורת המיתארים המוגדרים. מהלכי העיבוד נוצרים לפי שתי עקומות נבחרות, יתחילו במקביל למיתאר הראשון ויתקדמו לכוון המיתאר השני. צורת המהלכים משתנה בהדרגה תוך התקדמות מהמיתאר הראשון לשני, כך שבסוף התהליך המהלך מתכנס לצורת המיתאר השני.

RADIAL MACHINING

עיבוד זה מספק למשתמש יכולת לעבד משטחים סיבוביים. עיבוד החלק מתחיל מבחוץ ומתכנס לנקודת מרכז, עם אפשרות לעצור במרחק קצר מהמרכז כשהמהלכים הרדיאליים נעשים צפופים ביותר. אסטרטגיה זו אידיאלית למשטחים עקומים עם שיפוע קל ולמשטחים עגולים תוך הגבלה לזוויות עבודה בין 0 ל - 40 מעלות.

BOUNDARY MACHINING

מהלך הכלי נוצר ע״י הטלת הכרסום על המשטח והולכתו לאורך מסלול בודד או כמה מסלולים על מנת ליצור חירוץ. ניתן להשתמש באסטרטגיה זו לחירוץ כיתוב ולהסרת פאזות לאורך פרופיל. במתן ערך שלילי לעומק העיבוד, ניתן לשלוט בעומק החירוץ או הפאזה.

3D CORNER OFFSET

עיבוד זה דומה לעיבוד 3D Constant Stepover. אך במקום להתחיל בגבול החיצוני ולהתכנס למרכז, בעיבוד זה מחושבים תחילה מסלולי ה - Pencil, מייצרים מהם מהלכי כלי מקבילים לצורת המשטח המכורסם - תוך שמירה על מרחק תלת מימדי קבוע בין המהלכים.

3D CONSTANT STEPOVER

עיבוד זה מייצר טיב שטח מעולה ע״י שמירת מרחק תלת מימדי קבוע בין מהלכי הכלי - בכל טופולוגיית המשטח. התוכנה מייצרת מהלכי כלי תלת ממדיים במרחקים שווים זה מזה, המתכנסים מבחוץ פנימה לאורך משטח החלק. ניתן להשתמש בעיבוד זה לחלק כולו או בהגבלה לאזורי עבודה מוגדרים.

PENCIL MILLING

אסטרטגית Pencil Milling מייצרת מהלכי כלי לאורך פינות פנימיות והעגלות עם רדיוס קטן להסרת חומר שאסטרטגיות אחרות לא הצליחו לעבד. משמשת לעיבוד גמר מעולה של פינות עם שאריות חומר בלתי מעובדות מפעולות קודמות. עיבוד זה מיטבי למקומות בהם רדיוס הפינה בין המשטחים שווה לרדיוס הכלי.

PARALLEL PENCIL MILLING

העיבוד הוא הרחבה של עיבוד Pencil Milling כאשר המשתמש מגדיר את מספר המעברים ואת מרחק החפיפה ביניהם, מכל צד של מסלול ה - Pencil. השימוש העיקרי באופציה זו הוא כאשר עיבוד קודם לא השלים את כל הפינות הפנימיות והמעוגלות למידה הסופית. המהלכים יתבצעו מבחוץ לתוך הפינה, תוך כדי יצירת טיב שטח מעולה.

REST MACHINING

העיבוד ב - Pencil Milling מטפל אוטומתית באזורי פינות אנכיות ומבצעת את העיבוד מלמעלה כלפי מטה (או להיפך). העיבוד כלפי מטה מצמצם למינימום את אורך המגע של הכלי עם החומר ויוצר תנאי שיבוב מיטביים. איזורים בעלי שיפוע גדול או קטן מעובדים במהלך כלי אחד ובעיבוד המתאים לכל איזור.

© 2019  SolidCAM Ltd.